Naziv organizacije:

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

Adresa: Dvanaest beba bb, 78000 Banja Luka (uprava); Mačvanska 17, 78000 Banja Luka (klinika za psihijatriju)

Vrsta organizacije:  Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)51 342 100

Mail: administracija@kc-bl.com

Web: www.kc-bl.com

Servisi koji se pružaju:

Ambulantno i bolničko liječenje pacijenata u domenu specijalističkih i supspecijalističkih usluga u oblasti bolesti ovisnosti/zavisnosti.

Naziv organizacije:

JU Centar za socijalni rad Banja Luka

Adresa: Gundulićeva 31, Banja Luka

Vrsta organizacije:  Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: 051 348 515, 051 348 540,

Mail:  csrbl@blic.net

Web:  www.csrbl.org

Servisi koji se pružaju:

  • Savjetodavni rad
  • Porodicno savjetovaliste
  • Pomoć u kući
  • Personalna asistencija
  • Dnevno zbrinjavanje
  • Prihvatna stanica za odrasla i stara lica zatečena u skitnji i besposličarenju