Naziv organizacije:

Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi / Druga Policy Network South East Europe / DPNSE

Adresa: Dr Aleksandra Kostića 14/6, 11000 Beograd

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt Podaci:

Telefon: +381 (0)11 26 42 301

Mail: office@dpnsee.org

Web: www.dpnsee.org/https://www.facebook.com/DrugPolicyNetworkSEE//https://twitter.com/dpn_see

Servisi koji se pružaju:

  • Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evrope (Drug Policy Network South East Europe – DPNSEE) je inicijativa nevladinih organizacija jugoistočne Evrope. Organizacije osnivači mreže kao primarnu delatnost imaju preventivne, terapeutske i rehabilitacione usluge koje pružaju korisnicima droga, kao i programe smanjenja štete. Cilj Mreže je izgradnja bliskih i konstruktivnih veza kroz otvoren i objektivan dijalog sa stručnjacima, ključnim donosiocima odluka, regionalnim telima i domaćim i međunarodnim organizacijama kako bi se promovisale humane i efektivne politike prema drogama.
  • Mreža ima za cilj da promoviše otvorenu i objektivnu raspravu o delotvornosti, pravcu i sadržaju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih politika prema drogama, kao i da unapredi i ponudi konstruktivne preporuke donosiocima odluka koje bi doveli do usvajanja humanijih i uspešnijih politika prema drogama u jugoistočnoj Evropi. Mreža to nastoji da postigne kroz sledeće aktivnosti:
  • Prepoznavanje i osmišljavanje kanala i alata za javno zagovaranje, rad na povećanju kapaciteta organizacija članova što omogućuje njihovu bolju saradnju sa Vladinim institucijama i utiče na donošenje odluka nacionalnih Vlada, regionalnih i međunarodnih agencija.
  • Poboljšanje komunikacije i saradnje između organizacija građanskog društva i donosioca odluka podrška svakoj zajedničkoj aktivnosti.
  • Priprema i distribucija informacija i naučnih analiza u regionu jugoistočne Evrope kako bi se istakli nedostaci trenutnih sistema kontrola droga u kojima preovlađuju sprovođenje oštrih zakona i promovisanje pristupa zasnovanih na ljudskim pravima i javnom zdravlju.

Naziv organizacije:

NVO Re Generacija/NGO Re Generation

Adresa: Svetog Klimenta 3, 11000 Beograd

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci: 

Telefon: +381 (0)11 28 32 653; +381 (0)61 69 51 243

Mail: ngo.re.generation@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NVOReGeneration/

Servisi koji se pružaju:

NVO Re Generacija za glavni cilj ima unapređenje javnog zdravlja, socijalne i zdravstvene zaštite korisnika psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola) i drugih marginalnih grupa. Re Generacija se bavi: istraživanjima u vezi sa upotrebom psihoaktivnih supstanci, prevencijom, edukacijom i programima smanjenja štete. Organizacija sarađuje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i Vladinim institutcijama u cilju poboljšanja javnog zdravlja i kvaliteta zdravstvene i socijalne zaštite mladih korisnika droga. Osnivanje Organizacije podstaknuto je nedostatkom određenih programa i usluga selektivne prevencije, kojima su obuhvaćeni najugroženiji kao što su npr. mladi u povećanom riziku.
Osnovni ciljevi Re Generacije su:
• Identifikacija, integracija i zadovoljavanje potreba ciljne populacije
• Analize i istraživanja ciljne populacije
• Unapređenje javnog zdravlja sa posebnim fokusom na prevenciju HIV-a, Hepatitisa B i C, kao i drugih krvno prenosivih infekcija
• Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite ciljne populacije
• Unapređenje kvaliteta socijalne zaštita ciljne populacije
• Primarna sekundarna i tercijarna prevencija
• Razvoj i implementacija programa smanjenje štete
• Podsticanje ciljne populacije na preuzimanje inicijative
• Ostvarivanje i unapređivanje ljudskih prava i građanskih sloboda
• Stalna edukacija korisnika i profesionalaca iz oblasti delovanja organizacije
• Saradnja sa međunarodnim organizacijama kao i lokalnim organizacijama i državnim institucijama bliskih oblastima delovanja organizacije

Vrednosti organizacije su:
• Tolerancija i jednaka prava
• Poštovanje ličnog izbora
• Javno zdravlje
• Poverenje
• Poverljivost/anonimnost
• Posvećenost
• Originalnost i inovativnost
• Timski rad i kolektivna odgovornost
• Objektivnost i samokritičnost
• Prepoznatljivost i transparentnost
• Poštovanje svih ljudi bez obzira na uzrast, pol, rod, nacionalnu i versku pripadnost i političko opredeljenje.

Naziv organizacije: 

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Naziv organizacije:

Udruženje za podršku u prevenciji i rehabilitaciji zavisnika od opojnih sredstava “Izlazak”

Adresa: Simina 8, 11000 Beograd

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +381 (0)11 33 92 412; +381 (0)63 622 933

Mail: izlazak.beograd@hotmail.com

Web:http://www.izlazak.org/

Servisi koji se pružaju:

  • Motivacija
  • Socijalna rehabilitacija
  • Resocijalizacija
  • Socijalno preduzetništvo