Naziv organizacije:

Opštinska kancelarija za prevenciju narkomanije

Adresa: ul.Neđeljka Merdovića b.b. 84202 Bijelo Polje

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: Kljajević Miloš +382 (0)50 432 527, Franca Lejla i Šebek Dragoslav +382 (0)50 432 107

Mail: milos.kljajevic@gmail.com ; bpprevencija@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

Prevencija i suzbijanja problema narkomanije, praćenje propisa koji se odnose na ovu problematiku, upoznavanje djece i omladine sa ovim problemom kroz aktivnosti po osnovnim i srednjim školama u cilju primarne prevencije, izrada programa aktivnosti za prevenciju i suzbijanje narkomanije za svaku narednu godinu, saradnja sa vladinom kancelarijom za prevenciju i suzbijanje narkomanije kao i drugim kancelarijama u opštinama, priprema izrade i kandidovanje projekata kod državnih i međunarodnih ustanova i organizacija, koordiniranje i korespodencija sa inostranim organizacijama koje se bave ovim problemom,sačinjavanje godišnjeg izvještaja o radu i davanje analize o stanju u ovoj oblasti,i drugi poslovi iz nadležnosti opštine u ovim oblastima.