Naziv organizacije:

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor (odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti)

 Adresa: Dobrota bb, 85330 Kotor

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 32 330 920 / 921, 00382 32 330 920

Web:  www.psihijatrijakotor.me

E-mail: spbdobrota@t-com.me

Servisi koji se pružaju:

  • Mjera bezbjednosti obaveznog čuvanja liječenja alkoholičara i zavisnika od droga, izrečene od strane sudova.
  • Psiho-farmako-terapijska obrada;
  • Psiho-socio-dinamski programi;
  • Individualni psihoterapisjki rad s bolesnicima;
  • Komunikacija sa porodicama zavisnika;
  • Usluge interniste, stomatologa i drugih specijalista.

Naziv organizacije:

Opštinska kancelarija za pevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja Kotor

 Adresa: Stari grad 516, 85330 Kotor

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)32 302 724, fax:+382 (0)32 302 725

Web:  www.prevencijakotor.com, i www.opstinakotor.com

E-mail:  kancelarija@prevencijakotor.com

Servisi koji se pružaju:

  • Maticna djelatnost  kancelarije je primarna  prevencija, bavi se  osnaživanjem  mladih  koji su pod rizikom, jačanjem socijalnih vjestina,  kao i mehanizama kako da kažu ne izazovima tokom adolescencije. U okviru Kancelarije funcionisu 3 redovna programa :1.primarna prevencija u osnovnim školama koja broji 150 polaznika i 5 profesora saradnika. Aktivnosti se odvijaju kontinuirano svake nedjelje po 1 radionica u svim školama.2.Program prevencija u zajednici namjenjen srednjoškolcima. U program je kontinuirano uključeno 30 volontera i dvije saradnice predstavnice vasitno obrazovnih institucija.3.Treći redovni program koi se realizuje je program vršnjačke edukacije na teme : zdravi stilovi zivota, prevencija vršnjačkog nasilja, zdravlje i zdrava ishrana. Vršnjacki edukatori koji su prošli obuku,  praksu sprovode po svim osnovnim školama i nižim razredima srednjih skola. 4.Kontinuirana saradnja sa Savjtovalistem za mlade koje egzistira u Domu zdravlja KotorOsim navedenih programa u Kancelariji takođe postoji servis pomoć mladima i porodici  kada su  u pitanju problemi iz dijela sekundarne i tercijarne  prevencije gdje stojimo na raspolaganju kao kontakt mjesto za upućivanje građana na adekvatno mjesto za pomoć.