Naziv organizacije:

Inicijativa građanki/na Mostar

Adresa: BNR 35, Mostar

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Telefon: +387 (0)61 839 028

Mail: inicijativa.gradjanki@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

Radimo isključivo primarnu prevenciju bolesti ovisnosti/zavisnosti

Naziv organizacije:

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar

Adresa: Dr. Ante Starčevića 78, 88000 Mostar

Vrsta organizacije:  Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)36 347 497

Mail: centar@tel.net.ba

Servisi koji se pružaju:

  • opijatska supstitucijska terapija (metadon, buprenorfin, buprenorfin/nalokson)
  • prevenciju
  • savjetovanje
  • socijalna podrška