Naziv organizacije:

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid)

Adresa: Ul. Gojka Radonjića 32, 81110 Podgorica

 Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)67 688 908; +382 (0)69 300 631

 Mail: savjetovalište@zid.org.me

 Web: www.kockanje.me

 Servisi koji se pružaju:

Specijalizovan i stručan tretman za osobe sa problemom kockanja

Naziv organizacije:

Mladi info Montenegro

Adresa: Svetozara Markovića 32, 81110 Podgorica

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)68 569 146 (Milica Žugić)

Mail: mladiinfomontenegro@gmail.com

Web: www.mladiinfo.me

SERVISI KOJI SE PRUŽAJU:

Aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

Naziv organizacije:

Institut za javno zdravlje

Adresa: Džona Džeksona bb, 81110 Podgorica

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)20 412 888, Fax: +382 (0)20 243 728

Mail:  ijzcg@ijzcg.me

Web: www.ijzcg.me

Servisi koji se pružaju:

 • prati, procjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva;
 • planira predlaže i sprovodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja građana;
 • planira, prati i evaluira javno-zdravstvene aktivnosti;
 • identifikuje faktore rizika po zdravlje od zaraznih i hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, i preduzima mjere za smanjenje njihovog uticaja ili njihovo eliminisanje;
 • izrađuje programe za prevenciju, otkrivanje i kontrolu zaraznih bolesti, učestvuje u njihovoj realizaciji i sprovođenju i vrši nadzor nad njihovom realizacijom na teritoriji Crne Gore, u skladu sa zakonom;
 • predlaže i sprovodi programe promocije zdravlja, zdravstveno-vaspitne i druge aktivnosti
 • prati, proučava, predlaže, sprovodi i unapređuje mjere na planiranju porodice (reproduktivnog zdravlja), zdravlja majke i djeteta, radno aktivnog stanovništva i starih lica;
 • predlaže i sprovodi mjere za zaštitu i promociju zdravlja i prati parametre bezbjednosti hrane, vode za piće i rekreaciju i naročito vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, predmeta za opštu upotrebu, vode za piće, čvrstih i otpadnih materija, buke i zagađivanja vazduha, zemljišta;analizira stanje i izvještava nadležne državne organe o infrastrukturi, kadrovskim resursima, aktivnostima, korišćenju i kvalitetu zdravstvene zaštite koje pružaju sve zdravstvene ustanove u CG
 • obavlja funkcije referentne laboratorije
 • vodi registre bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, povreda na radu, profesionalnih bolesti, zaraznih bolesti
 • istražuje i razvija aktivnosti u oblasti javnog zdravlja, prati i analizira ostvarivanje ciljeva zdravstvene politike i daje predloge za njeno unapređenje;
 • upravlja zbirkama podataka u oblasti zdravstva na nivou države
 • predlaže potrebne mjere u slučajevima vanrednih okolnosti, elementarnih nepogoda i epidemija večih razmjera i učestvuje u njihovom sprovođenju;
 • stručno metodološki koordinira i usmjerava stručni rad zdravstvenih ustanova koje obavljaju higijensko-epidemiološku djelatnost, i u drugim oblastima iz djelatnosti Instituta;
 • sprovodi statistička istraživanja iz oblasti zdravstva u cilju praćenja i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva iz oblasti organizacije i rada zdravstvene službe;
 • obavlja djelatnost mikrobiologije i epidemiologije na svim nivoima zdravstvene zaštite
 • vrši planiranje, nadzor i evaluaciju sprovođenja obaveznih imunizacija; – prati, analizira i ocjenjuje higijenske uslove i bezbjednost školske i radne sredine;
 • vrši mikrobiološke i parazitološke, hemijske, biološke, toksikološke, biohemijske analize;
 • vrši mjerenje buke u životnom i radnom prostoru i procjenjuje uticaj na zdravlje ljudi;
 • vrši djelatnost dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije;
 • organizuje i sprovodi naučnoistraživačku djelatnost u skladu sa zakonom;
 • organizuje diplomsku i poslijediplomsku nastavu iz javno-zdravstvenih disciplina, kao i aktivnosti kontinuirane edukacije iz drugih oblasti zdravstvene zaštite;
 • priprema i izdaje „ Statistički godišnjak“, biltene i druge publikacije vezane za djelatnost Instituta

Naziv organizacije:

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica

Adresa: Ravništa bb, Kakaricka gora

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)20 611 847

Fax: +382 (0)20 611 534

Mail: jukakarickagora@t-com.me

Web: www.jukakarickagora.podgorica.me

Servisi koji se pružaju:

Tretman, rehabilitacija i resocijalizacija korisnika/ca psihoaktivnih supstanci.

Naziv organizacije:  Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Adresa: Podljubović bb, 81110 Podgorica

Vrsta organizacije: Samostalan organ državne uprave

Kontakt podaci:

Telefon/fax: +382 (0)20 226 181

Mail: zsdz@zsdz.gov.me

Web: http://www.zsdzcg.me

Servisi koji se pružaju:

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu u okviru svojih djelatnosti koje su utvrđene Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti,  obavlja poslove koji se odnose na savjetodavne, istraživačke i stručne poslove  u oblasti socijalne i dječije zastite i  pružanje stručne supervizijske podrške u cilju kvalitativnog unapređanja rada stručnih radnika  u  pomenutoj oblasti.  Takođe, Zavod za socijalnu i dječiju  zaštitu nadležan je za stručne i organizacione poslove u postupku akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluga kojima se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i pružaocima usluga, kao i za licenciranje stručnih radnika i izdavanje licence za rad , u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zastiti i niz drugih aktivnosti u cilju unapređenja kapaciteta rada u socijalnoj oblasti.

Vizija Zavoda je jačanje sopstvenih profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unapređenje kvaliteta socijalnih usluga.

Naziv organizacije:

RETO centar

Adresa: Sjedište: SARAJEVSKA BB, 81110 Podgorica, Prihvatna kuća za momke: selo Jastreb bb, Danilovgrad

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +382 (0)69 727 717; +382 (0)69 920 200; +382 (0)20 815 225

Mail:  retocentar@retocentar.me

Web: www.retocentar.me

Servisi koji se pružaju:
Rad sa ovisnicima/zavisnicima u terenskom i stacionarnom obliku

Naziv organizacije:

NA Montenegro – Narcotics Anonymous

Adresa: Trg Nezavisnosti br.8, Podgorica

Vrsta organizacije: Udruženje građana

Kontakt podaci:

Telefon: +382(0)67 125 050

Mail: prenijetinaporuku@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

 • Sastanci grupa samopomoći
 • Program 12 koraka NA

Naziv organizacije:

NVO JUVENTAS

Adresa:

Ul. Omladinskih brigada 6, Podgorica 81000, Crna Gora;

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Predstavništvo organizacije:

Tel/Fax: +382 20 657 098; +382 67 346 605 (radnim danima 8-16h);

Drop in centar za osobe koje koriste droge:

Tel/Fax: +382 20 624 608; +382 67 632 245 (radnim danima od 08-12h i od 17-21h)

Mail:  juventascg@gmail.com

Web: http://www.juventas.co.me/me/

Servisi koji se pružaju:

 • Pruža direktnu pomoć zavisnicima, pruža podršku poboljšanju kvaliteta usluga, proizvodi i zastupa prijedloge amandmana javnih politika, razvija kapacitete donosilaca odluka i pružalaca usluga, kao i ciljne grupe sa kojima radi.
 • Promovisanje i zaštita prava mladih,
 • Poboljšanje zdravstvenih usluga i zdravlja mladih, žena i osjetljivih grupa,
 • Promovisanje i zaštita prava i sloboda pripadnika LGBT populacije
 • Olakšavanje pristupa informacijama i podizanje kvaliteta edukativnih programa za mlade, razvijanje kritičkog mišljenja i kulture dijaloga.

Naziv organizacije:

NVO 4 Life

Adresa: Iva Vizina 33 A, Podgorica

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Tel/Fax: 068818181, 067337798;

Mail:  4life@nvo4life.me;

Servisi koji se pružaju:

 • Programi prevencije kod mladih
 • Edukacija za djecu, mlade i roditelje
 • Dnevni centar
 • Motivaciona terapija
 • Psihoterapijski i socioterapijski tretman ovisnika
 • Savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga
 • Programi rada u penalnim instituacijama
 • Programi resocijalizacije
 • Naučnoistraživački rad
 • Kreiranje propisa, strategija i regulativa

Naziv organizacije:

NVO CAZAS

Adresa: Studentska bb, lamela I, stan 43. 81000 Podgorica

Stara raskrsnica bb, Bar

Vrsta organizacije: Udruženje građana

Kontakt podaci:

Telefon: +38220658520, +38267602345

Mail: office@cazas.org

Web: www.cazas.org

Servisi koji se pružaju:

 • Naučno dokazani programi prevencije zloupotrebe alkohola i droga kod mladih

 • Edukacija za djecu, mlade i roditelje

 • Dnevni centar za korisnike droge

 • Savjetovališta za problematiku zloupotrebe droga i alkohola

 • Online savjetovalište

 • Sastanci grupa samopomoći

 • Savjetovanje sa ljekarom, socijalnim radnikom i psihologom

 •  Programi rada sa porodicama

 • Servisi za smanjenje štete

 • Programi podrške za resocijalizaciju

 •  Naučno istraživački rad

 • Izdavanje publikacija

 •  Implementacija državnog Zakona o drogama

 • Kreiranje propisa, strategija i regulativa

 • Prikupljanje i analiza podataka