Naziv organizacije:

Javna ustanova “Terapijska zajednica Kampus” Kantona Sarajevo

Adresa: Iznad sela Kešelji bb, 71217 Rakovica

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)33 405 165; +387 (0)33 405 166

Mail: info@kampus.ba

Web: www.kampus.ba

Servisi koji se pružaju:

 • savjetovanje za ovisne/zavisne osobe
 • savjetovanje za članove porodica ovisnih/zavisnih osoba
 • rezidencijalni tretman za maloljetne i punoljetne ovisne/zavisne osobe
 • online savjetovalište savjetovaliste@kampus.ba
 • telefonska linija za pomoć            +387 (0)61 67 57 57

Naziv organizacije:

NA SARAJEVO – NARCOTICS ANONYMOUS

Adresa: Esada Pašalića 10, 71000 Sarajevo

Vrsta organizacije:  Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon:  +387 (0)62 804 200

Mail:  nasarajevo@gmail.com

Web:  https://www.facebook.com/NASARAJEVO/

Servisi koji se pružaju:

Sastanci oporavka

(pomoć ovisnicima/zavisnicima u uspostavljanju i održavanju potpune apstinenscije)

Naziv organizacije:

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Adresa: Josipa Vancaša 21/2, 71000 Sarajevo

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)33 215 088

Mail: narkone@prevencija.ba

Web: www.prevencija.ba

Servisi koji se pružaju:

Volonterski angažman za srednjoškolce i studente za rad na prevenciji ovisnosti/zavisnosti. Volonteri djeluju kroz dva programa, odnosno 6 projekata. U programu Mladi za zdrave zajednice, oko 120 srednjoškolaca/ki, nakon edukacije, volonterski rade u zajednicama širom BiH, kako bi svoje vršnjake/kinje osvijestili o opasnostima ovisničkih/zavisničkih ponašanja i potaknuli ih na razvoj zdravih životnih stilova. U ovaj program spadaju sljedeći projekti: Intercity teatar projekt, Preventeen, kNOw risks, te Interkulturalne kreativne sedmice/tjedni (IKS).

U Mentorskom programu srednjoškolci/ke i studenti/ice educiraju se i podržavaju da kroz volonterski angažman kao mentori/ice osnažuju djecu i mlade u riziku, kroz odnos povjerenja postaju im uzori i omogućavaju da razviju svoje potencijale. Volonteri/ke time doprinose povećanju socijalne uključenosti ove grupe, a istovremeno rade na vlastitom razvoju. U ovaj program ubrajaju se sljedeći projekti: Edukativni rad s djecom u riziku, Radionice za učenje te Stariji brat, starija sestra i Follow Ups.

Naziv organizacije:

Asocijacija XY

Adresa: Danijela Ozme 12, 71000 Sarajevo

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)33 260 615

Fax: +387 (0)33 260 617

Mail:  bhfpa.xy@bih.net.ba

Web: www.asocijacijaxy.org

Servisi koji se pružaju:

Asocijacija XY pruža usluge psihološkog savjetovanje, ginekološkog I dermatovenerloškog pregleda. Usluga edukacije sa fokusom na vršnjačku edukaciju je također dostupna u okviru resursnog centra Asocijacije XY.

Naziv organizacije:

JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo

Adresa: Nahorevska 173 i Omera Stupca 6 (OST program), 71000 Sarajevo

Vrsta organizacije: Javna ustanova

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)33 257 750;  +387 (0)33 257 751;  +387 (0)33 221 633

Mail: zalcnarc@bih.net.ba

Web: www.zalcnarc.net

Servisi koji se pružaju:

 • Stacionarna i ambulantno poliklinička zdravstvena zaštita sa mentalnom rehabilitacijom ovisnika/zavisnika
 • Odjeljenje alkoholizma
 • Savjetovalište za alkoholizam i psihotraumu
 • Dnevna bolnica (parcijalna hospitalizacija) – 30 mjesta
 • Odsjek za hospitalni tretman alkoholnih stanja (5 kreveta)
 • Odjeljenje za liječenje narkomanije
 • Odjeljenje za hospitalni tretman (10 kreveta), detoksikaciona terapija ovisnika/zavisnika
 • Savjetovalište za prevenciju i liječenje ovisnosti/zavisnosti
 • Odsjek za programe opioidne supstitucione terapije
 • Prevencija, dijagnostika, liječenje i socijalna reintegracija ovisnika/zavisnika
 • Supstitucioni programi liječenja
 • Organizira i provodi programe smanjenja šteta za osobe koje injektiraju droge
 • Provodi programe kontinuirane i ciljane edukacije i usavršavanje zdravstvenih stručnjaka i drugih interesnih grupa u oblasti prevencije zloupotrebe PAS i problema ovisnosti/zavisnosti
 • Svi oblici dijagnostike, terapije i rehabilitacije žrtava rata
 • Istraživački rad na polju bolesti ovisnosti/zavisnosti

Naziv organizacije:

Centar Savremenih Inicijativa

Adresa: Suhodol Jasike bb, Hadžići 71000 Sarajevo

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Kontakt podaci:

Telefon: +387 (0)33 772 900

Mob: +387 (0)62 972 276

Mail: centar.savremenih.inicijativa@gmail.com

Servisi koji se pružaju: 

 • Program rehabilitacije za ovisnike/zavisnike – Centar za liječenje i rehabilitaciju Suhodol
 • Resocijalizacija liječenih ovisnika/zavisnika – Klub NEovisnost
 • Predavanja iz oblasti primarne prevencije

Naziv organizacije:

Kontakt-homini,agencija za psihoterapiju edukaciju i savjetovanje

Adresa: Hasana  Brkića 45, Sarajevo

Vrsta organizacije: Agencija

Kontakt podaci:

Telefon: 061 181 342

Mail: kontakt-homini@gmail.com

Webwww.kontakt-homini.ba

Servisi koji se pružaju:

Pružanje usluga savjetovanja i psihoterapije individualne,partnerske,porodične,edukacija i supervizija profesionalaca koji se bave psihosocijalnim radom