Smanjenje štete

Smanjenje štete odnosi se na niz intervencija i politika usmjerenih ka smanjenju i ublažavanju štetnih posljedica povezanih sa upotrebom droga, koje nužno ne moraju adresirati sam problem ovisnosti. Intervencije koje podrazumijevaju smanjenje štete su: kontinuirano davanje OST terapije (metadon i buprenorfin-suboxon, razni programi sprječavanje širenja zaraznih bolesti: hepatitisa B, hepatitisa C, HIV-a i AIDS-a, djelatnostima koje su organizirane kao besplatne i anonimne podjele šprica i igala za intravenske ovisnike, zaprimanje i uništavanje upotrijebljenih šprica i igala, dijeljenje kondoma, informativnih materijala, savjetovanje usmjereno na promjene mišljenja i navika ciljanje populacije.

Snage programa smanjenja štete

 • Smanjenje štete ima značajnu ulogu u problematici suzbijanja zlouoptrebe droge u posljednjim desetljećima i predstavlja najsnažniji odgovor u rješavanju te problematike.
 • Snaga smanjenja štete je da može efikasno smanjiti morbiditet i mortalitet vezan uz visoki nivo predoziranja kod intravenoznih heroinskih ovisnika. Intervencije su pokazale i veoma dobre rezultate u borbi protiv daljnjeg širenja HIV-a i Hepatitisa C.
 • Smanjenje štete moze značajno doprinijeti stabilizaciji zloupotrebe droga kod heroinskih ovisnika
 • Smanjenje štete  također može poslužiti kao važna tačka kontakta u kontinuumu brige za osobe u procesu oporavka od zloupotrebe droga.

Ograničenja programa smanjenja štete

 • Ograničenja programa smanjenja štete su ta da ovaj program sam po sebi rijetko pruža rehabilitaciju ili socijalnu integraciju unutar procesa oporavka, te da, uprkos mnoštvu intervencija smanjenja štete, zarazne bolesti i predoziranja mogu ostati na visokim, a u nekim populacijama  čak i rastućim razinama
 • Pružanje intervencija OST/zamjenske terapije, zamjene igala i šprica, te obezbjeđivanje prostorija za konzumiranje droga mogu prolongirati i produžiti ovisnost i odložiti odluku o nastavku procesa oporavka.
 • Nenamjerne negativne posljedice smanjenja štete su porast predoziranja vezanih uz OST/zamjensku terapiju, visoka razina njene zloupotrebei veliko crno tržište zamjenskih lijekova
 • Nenamjerna “šteta” koju čini program smanjenja štete je pomicanje prioriteta i resursa daleko od usluga temeljenih na prevenciji i potpunom oporavku od ovisnosti
 • Smanjenje štete izazvalo je promjenu u razumijevanju problema ovisnosti okrenuvši je prema akutnim zdravstvenim rizicima i odmaknuvši je daleko od temeljne socijalne dimenzije i same opojne droge
 • Jedna od osnovnih mana ovih programa jeste tvrdnja da dostojanstvo, autonomija, samopoštovanje i socijalna integracija mogu biti postignute smanjenjem štete
 • Smanjenje štete je pojačalo liberalnije pristupe, ojačalo mrežu, promijenilo politiku i agendu vezano za droge, promijenilo samo razumijevanje problematike, te prebacilo fokus i resurse dalje od prevencije i procesa oporavka od ovisnosti. U posljednje vrijeme nerijetko biva i uporedna akcija koja prati proces legalizacije droga.

Perspektiva porodice i smanjenje štete

 • Nerijetko je zadatak porodice da smanji i minimalizira posljedice korištenja droga kod svoje djece. Porodica će svaki put iznova biti suočena  sa bolnim dilemama vezanima za to kuda idu granice smanjenja štete i gdje su ograničenja, te se porodice često nalaze pod još većim teretom. 
 • Za porodicu ovisnika pristup smanjenja štete je potreban ali ne i dovoljan. Za doktore iz sektora javnog zdravstva klijenti na zamjenskoj terapiji mogu biti bolje funkcinirajuće osobe, ali za porodicu, bilo da se radi o roditeljima ili djeci, nije prisutan pravi mir prije nastavka procesa oporavka i mogućeg završetka u integraciji u društvo, koja se tek tada računa kao potpuni uspjeh.