Naziv organizacija:  

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju soc.potrebe “Početak”

Adresa: ul Mustafe Mujbegović 2, 75000 Tuzla

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Telefon: +387 (0)35 205 667; +387 (0)62 102 707

Mail: udruzenjepocetak@gmail.com

Servisi koji se pružaju:

Organiziranje radionica, javnih tribina, saradnja sa terapijskim zajednicama, centrima za socijalni rad i sličnim organizacijama radi pružanja podrške osobama u stanju socijalne potrebe; razgovori jedan na jedan; animiranje osoba koji su ovisnici na odlazak u terapijske zajednice; razgovori sa roditeljima djece ovisnika/zavisnika;  pružanje pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na putu uključivanja u društvo, pronalaženju zaposlenja, uspostavljanju stabilnih socijalnih kontakata, pružanje pravnih savjeta i humanitarna pomoć.

Naziv organizacija:  

Asocijacija “Margina”

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I br 17; 72000 Zenica

Stupine B-6 Lamela 2; 75000 Tuzla

Vrsta organizacije: Organizacija civilnog društva

Telefon: +38761384494

Mail: predsjednik@margina.ba

Web: www.margina.ba

Servisi koji se pružaju:

Asocijacija Margina jedina organizacija na prostorima Zapadnog Balkana koja je provela proces akreditacije servisa za smanjenje štete od upotrebe droga, i kao takva ima akreditovane Drop in centre u Zenici i Tuzli, terenske programe u radu sa korisnicima droga, kao i akreditovane programe edukacije profesionalaca (policijskih službenika, socijalnih radnika i socijalnih pedagoga, osoblja u zatvorima, i NVO uposlenika i aktivista).