Preporod je organizacija za pomoć zavisnicima od psihoaktivnih supstanci i njihovim porodicama. Uz to, Preporod se bavi promocijom  zdravih stilova življenja. Postoji od 26.6.2006. godine i kao organizacija ima najviše iskustva u tretiranju zavisnosti van institucija sistema u Crnoj Gori. Raspolaže sa specifično razvijenim servisima podrške i pomoći zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Jedna od osnovnih ideja u Preporodu je da život u sebi nosi puno vrijednije stvari od svakodnevne potrage za sredstvima zavisnosti i teži se da ta spoznaju bude prenešena drugima. U borbi protiv zavisnosti i u odabiru saradnika i partnera, vjeruje se samo rezultatima.

Misija

Preporod kao adresa svih onih koji trpe posledice zloupotrebe droge, alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci, za sve koji žele da se edukuju o problematici bolesti zavisnosti i za sve one koji žele sarađivati u ovoj oblasti.

Vizija

Vizija udruženja Preporod je “Zdravo društvo jednakih prilika”.

 

Saradnici Preporoda u Crnoj Gori:

Sve organizacije javnog i civilnog sektora koje tretiraju problematiku na adekvatan način su partneri Preporoda. Kroz realizaciju velikog broja projekata povezani smo sa svim organizacijama u državi, počev od zdravstvenog i pravnog sistema, centara za socijalni rad, pa sve do lokalnih kancelarija za primarnu prevenciju i kolega iz NVO sektora. Treba napomenuti i to da je Preporod, u okviru projekta ’’Anti Dop Ambasadori bez granica’’, potpisao i Memorandum o prekograničnoj saradnji aktera iz oblasti primarne prevencije na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Detaljnije informacije o radu Preporoda:

Udruženje Preporod je nevladina organizacija registrovana 26.juna 2006.godine, na Svjetski dan borbe protiv droga, rješenjem Ministarstva pravde Vlade Republike Crne Gore, broj 02-3254/06. Cilj organizacije je pomoći osobama koje imaju problema sa zavisnošću, članovima njihovih porodica, povratnicima sa liječenja, kao i svima koji žele čuti o drogama i kako im se oduprijeti. Djeluje na nivou cijele Crne Gore. S’ obzirom na detalj da je prva organizacija u Crnoj Gori koja je van institucija sistema počela pružati konkretnu pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama, smatra se začetnikom vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori.

Kako u vremenu osnivanja Preporoda u Crnoj Gori i nije bilo uslova za dugotrajan stacionaran (i uz to) besplatan tretman zavisnika/ca, naša primarna misija je bila da se osobe koje su zavisne motivišu i odobrovolje da prihvate takvu vrstu tretmana. Za to vrijeme, bili smo poprilično inovativni za područje Crne Gore, makar iz dva razloga: počeli smo upućivati ljude u komune, za koje se do tada u Crnoj Gori skoro pa i da nije znalo, i još, to je radio neko ko je i sam u svojoj prošlosti bio zavisnik.

Glavno oružje u radu Preporoda i jeste iskustveno savjetovanje. Znači oni koji su već prošli tretman i riješili svoj problem, svoje iskustvo stavljaju na raspolaganje drugima, novim momcima i curama, i usmjeravaju ih na stvari koje treba tretirati. I bilo je poteškoća i nevjerice kada je Preporod krenuo u priču, jer smo prvi u CG krenuli na način da oni koji su bili, pomažu onima koji još uvijek jesu. Ali vrijeme je donijelo rezultate, pa se onda i nevjerica povukla. Uspijevalo se postići da momci i cure sa problemom zavisnosti prihvataju savjete i sugestije iz Preporoda, i odlaze na tretman. Neki od njih, koji su iskoristili vrijeme provedeno na rehabilitaciji i zadržali tamo stečene vrijednosti, danas su i sami aktivni u Preporodu, i svjedoče drugim ljudima da postoji izlaz iz zavisnosti.

Zvanje začetnika vaninstitucionog i iskustvenog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori, ostaje nam čast i obaveza za sva vremena. Imajući u vidu činjenicu da se i u apstinenciji raste i zrijeva, najduži „iskustveni“ staž nas je stavio u ulogu „starijeg brata“, jer kako više vidi onaj sa 5 od onoga sa 3 godina apstinencije, kontinuirano smo otvoreni za podršku i ovog tipa, i smatramo je jako dragocjenom.

Program rada može se opisati kroz 3 osnovne kategorije kroz koje Preporod djeluje, i to:

Savjetovalište i praktična pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama

(Re)socijalizacija i (re)integracija

Primarna prevencija, edukacija i informisanje

Direktna pomoć zavisnicima/cama i njihovim porodicama se realizuje kroz niz servisa podrške iskustvenog i stručnog karaktera:

  • Motivacija za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana u komunama i terapijskim zajednicama;

  • Savjetovalište za zavisnike koji su istovremeno i počinioci krivičnih dijela;

  • Savjetovalište za roditelje i druge članove porodica;

  • Savjetovalište za zavisnike/ce koji su pozitivni na krvlju prenosive infekcije, HCV i HIV;

  • Savjetovalište za zavisnike/ce od alkohola i nikotina;

  • Psihološki tretman za osobe koje zloupotrebljavaju alkohol i za one kod kojih se već razvila zavisnost;

  • Grupe podrške za aktivne zavisnike od PAS;

  • Psihološka podrška za djecu iz zavisničkih veza;

  • Besplatna telefonska info linija;

  • Drugi programi koji imaju za cilj smanjenje posledica zloupotrebe PAS, za sada se ogledaju u zajedničkom djelovanju sa institucijama sistema koje sa različitih aspekata tretiraju ovu problematiku.

(Re)socijalizacija i (re)integracija!

Problem zavisnosti nije gotov po povratku sa stacionarnog tretmana iz komuna, terapijskih zajednica ili od nekuda drugdje, o čemu govore činjenice da se jedan broj ljudi vraća u zavisnost i vrti u krugu: ulica-liječenje-zatvor-ulica. Ubjeđenja smo da je (re)socijalizacija preduslov za potpunu slobodu i samostalan život i rad. U Preporodu se proces resocijalizacije realizuje kroz:

  • Praćenje i podršku povratnicima/cama sa tretmana liječenja iz komune, terapijske zajednice ili neke druge ustanove (zatvor, bolničko liječenje, ustanove socijalne zaštite,…);

  • Individualno i grupno, iskustveno i stručno savjetovanje osoba koje su uspješno završile programe rehabilitacije;

  • Grupe podrške: “Živim na vrijednostima koje su mi dale slobodu” ;

  • Pomoć u izgradnji lične nezavisnosti u socijalnom, ekonomskom i duhovnom smislu;

  • Doškolovavanje i osposobljavanje za rad;

  • Pomoć pri zapošljavanju;

  • Zajednički provedeno slobodno vrijeme;

Primarna prevencija, edukacija i informisanje obuhvata programe informisanja cjelokupne javnosti o bolesti zavisnosti, u svim njenim fazama, sa specifičnom pažnjom na učeničku populaciju. Ovaj dio programa sastoji se od sledećih aktivnosti:

  • Organizovanje edukativnih predavanja za učenike i studente;

  • Upoznavanje javnosti o različitim vrstama zavisnosti putem javnih tribina, okruglih stolova, medijskih predstavljanja i drugih sličnih sadržaja;

  • Ukazivanje na teške posledice zloupotrebe droga i drugih PAS;

  • Upoznavanje javnosti o problemima posle zavisnosti;

  • Podizanje nivoa svijesti cjelokupne javnosti o problematici zloupotrebe droga uopšte;

  • Zajedničke akcije promocije zdravih stilova života sa institucijama sistema (lokalne samouprave sa Kancelarijama za prevenciju narkomanije, Uprava policije Crne Gore…), i drugim relevantnim organizacijama, medijima i sl.

11891047_493531470816353_3564533633966171584_n
11813410_10207323932005942_4843536391941255434_n
sl4
sl1
IMG_8449
IMG_7978
12009815_504448966391270_7504675352097855652_n
11987075_504448993057934_5642065754950601154_n

Preporod
Gojka Garčevića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora

Tel: +382 (0)40 213 043, +382 (0)67 423 995,
0800 81400 (besplatna linija) 

web: www.preporod.me  ; www.preporodi.me