Resocijalizacija

Šta je resocijalizacija?

Resocijalizacija je opšti naziv za postupke i procese koji dovode do društveno poželjnih promjena u stavovima, vrijednostima i ponašanju osoba kod kojih socijalizacija nije bila uspješna, što je uobičajeno kod osoba koje su koristile droge. Ukratko, resocijalizacija podrazumijeva pružanje pomoći u rješavanju problema sa kojima se ovisnik suočava nakon liječenja i rehabilitacije kako bi ponovo postao funkcionalan i koristan član društvene zajednice.  Zadnji je i najbitniji stadij u procesu oporavka od zloupotrebe droga.

Kao što je poznato ovisnici se vrlo često nakon završenog liječenja i rehabilitacije ne mogu uspješno uklopiti u društvenu sredinu zbog niza razloga, a jedan od njih je javno mišljenje o problemu ovisnosti o drogama, koje cijelu ovisničku populaciju marginalizira, stigmatizira i isključuje iz radne i školske sredine. Stoga je jako bitno pružiti podršku rehabilitiranom ovisniku i pripremiti ga da se na adekvatan način suoči sa svim mogućim izazovima koji ga očekuju.

Ko treba pružati usluge resocijalizacije:

 • Zdravstveni servisi
 • Obrazovne institucije
 • Penalni i postpenalni programi
 • Socijalne infrastrukture
 • Privredni subjekti
 • Organizacije civilnog društva

Šta podrazumjevamo pod resocijalizacijom:

 • Stručno osposobljavanje ovisnika za određena zanimanja
 • Pomoć pri pronalaženju zaposlenja
 • Pomoć pri pronalaženje novog društva u staroj sredini
 • Psiho- socijalnu podršku
 • Daljnju izgradnju međuljudskih odnosa kao preduslov za kvalitetnu integraciju
 • Brigu o zdravlju
 • Rad na osamostaljivanju